Kvinnehode III

Tysk I og II, Historie Vg2

Kompetansemål: Tysk I

Språk, kultur og samfunn 

  • gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur

Kompetansemål: Tysk II

Språk, kultur og samfunn 

  • beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur, å gi uttrykk for opplevelser knyttet til disse

Kompetansemål: Historie Vg2

Historieforståelse og metoder

  • finne og vurdere historisk materiale som kulder og bruke det i historiske framstillinger

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Esra Dagtekin ved Persbråten vgs, uke 3, 2009

Oppgave 1 – 4: diskuter muntlig (oppg. 4 også skriftlig)
1. Was siehst du auf diesem Bild? Beschreibe! Tysk 1. Hva ser du på dette bildet? Beskriv! Norsk
2. Welsche künstlerischen Mittel benutzt die Nolde?
Was fühlst du, wenn du das Gesicht betrachtest?
Versuche, diese Gefühle zu erklären. Was haben
die künstlerischen Mittel eventuell damit zu tun?
2. Hvilke kunstneriske virkemidlene benytter Nolde?
Hva føler du når du ser dette ansiktet?
Forsøk å beskrive følelsene dine. Hva har de
kunstneriske virkemidlene eventuelt å gjøre med
din oppfatning?
3. Versuche, die Komposition zu beschreiben.
Wohin wird der Blick des Betrachters gelenkt?
Welche Begründung könnte es dafür geben?
3. Forsøk å beskrive komposisjonen i bildet.
Hvor blir betrakterens blikk styrt.
Kan du tenke deg en grunn til det?
4. Wie interpretierst du den Gesichtsausdruck
der dargestellten Person?
Was denkt oder fühlt die Frau vielleicht?
In welcher Situation befindet sie sich vielleicht?
4. Hvordan tolker du ansiktsuttrykket til personen
på bildet?
Hva tenker eller føler kvinnen?
Hvilken situasjon befinner hun seg i?
Oppgave 5-7: diskuter muntlig eller skriv og presenter i klassen
5. Die expressionistische Künstlergruppe «Die
Brücke», zu der auch Nolde kurze Zeit
angehörte, wollte sich von den traditionellen
Kunstformen befreien und interessierte sich
u.a. auch für die «naive» Kunst der Südsee
und Schwarzafrikas.
Inwiefern unterscheidet sich dieser Holzschnitt
von der bis dahin gängigen Darstellung von
Gegenständen und Personen?
Was stand deiner Meinung nach für den Künstler
dieses Werkes im Vordergrund?
5. Den ekspresjonistiske kunstnergruppen «Die Brücke»
som Emil Nolde også en kort tid hørte til, ville frigjøre
seg fra de tradisjonelle kunstformene og interesserte
seg blant annet for naiv kunst som de så i kunstuttrykk
fra Polynesia og det svarte Afrika.
På hvilken måte skiller Emil Noldes tresnitt seg fra den
tradisjonelle fremstilling av personer og gjenstander?
Hva er, tror du, det viktigste for kunstneren å vise her?
6. Vergleiche Noldes Werk mit Edvard Munchs
«Der Schrei» von 1893. Wo siehst du
Parallelen und Unterschiede?
6. Sammenlign Noldes verk med Edvard Munchs
«Skriket» fra 1883.
Hvilke likheter og forskjeller ser du?
7. Die Nationalsozialisten richteten sich in den
30er Jahren gegen jede Form von Kunst,
die sie als «undeutsch» ansahen, d.h. gegen jede
Kunst, die nicht in Einklang mit dem
Schönheitsideal der Nationalsozialisten zu
bringen war. Der offizielle propagandierte Begriff
dafür war «entartete Kunst». Obwohl Emil Nolde
Mitglied der NSDAP war, wurden seine Werke
besonders diffamiert, und er erhielt 1941 ein
offizielles Malverbot.
Informiere dich über die nationalsozialistischen
Idealvorstellungen von Kunst und begründe,
warum dieser Holzschnitt von Nolde von den
Nationalsozialisten nicht in der ideal Auffassung
passt.
7. Nazistene var i 1930-årene sterkt imot enhver form
for kunst som de så på som «utysk», det vil si mot
enhver form for kunst som ikke var i overens-
stemmelse med nazistenes skjønnhetsideal.
Propagandauttrykket for slik uønsket kunst var
«Entartete Kunst». Selv om Emil Nolde var medlem
av Nazipartiet, ble hans verker baktalt og svertet,
og han fikk i 1941 maleforbud!
Undersøk nazistenes idealoppfatning av kunst, og
begrunn hvorfor dette tresnittet av Emil Nolde ikke
passet i nazismens idealoppfatning av kunst.

Til læreren

Til oppg.4 kan man i tysk samle alle setninger på tavla og oppfordre elevene til å velge de tre setningene som de synes passer best, og gi elevene i oppgave å skrive en liten historie om kvinnen, hvor de må bruke disse setningene.

Oppg. 5-7 er velegnet til historie og/eller tysk.

Print ut denne siden