Fra renaleiern

Samfunnsfag
Historie Vg3

Emne: Natur, miljø, utvikling

Oppgavene er utarbeidet av Per Dagstad ved Persbråten vgs i uke 35, 2010

Kompetansemål: 

Samfunnsfag

 • Diskutere samanhengen mellom økonomisk vekst, miljø og berekraftig utvikling.
 • Definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg over tid.
 • Gjere greie for sentrale kjenneteikn ved norsk økonomisk politikk.

Historie Vg3

 • Gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945.
 • Gi eksempler på hvordan forskjellige uttrykk innenfor musikk, arkitektur eller billedkunst i en tidsperiode kan ses i sammenheng med utviklingen på andre samfunnsområder.

Til læreren:

Elevene kan jobbe i par eller grupper.
Oppgavene egner seg til samtaler og diskusjon i grupper og plenum.


Oppgaver

For hvert av de to kunstverkene:

 1. Beskriv motivet i bildet.
  Gi en objektiv beskrivelse av bildet.
  Legg vekt på farger, personer, perspektiv, maleteknikk, kunstform.
 2. Hvilke assosiasjoner gir kunstverket deg?
 3. Liker du kunstverket? Begrunn.
 4. Sammenlign Telemarksjenter av Rolf Groven fra 2007 med originalen fra 1883, Fra Telemark av Erik Werenskiold.
  Beskriv forskjellene og likhetene mellom de to bildene.
 5. Det skiller mer enn hundre års teknologisk utvikling mellom de to bildene.
  Diskuter eventuelle positive og negative trekk ved denne utviklingen.
 6. Hva tror du Rolf Groven mener om denne teknologiske utviklingen slik han fremstiller det i sitt bilde?
 7. a. Hvilke interessekonflikter finnes mellom industri/teknologi og natur i Norge i dag?
  b. Diskuter ulike løsninger på disse interessekonfliktene.
  Gi eksempler på løsninger som du mener kan bidra til en bærekraftig utvikling.
Print ut denne siden