Stillbilde fra videoen Under Discussion

Historie Vg3, Religion og etikk, Geografi, Samfunnsfag, Politikk og menneskerettigheter

 

Kompetansemål: Historie Vg3

Samfunn og mennesker i tid 

 • Finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted

Kompetansemål: Religion og etikk

Filosofi, etikk og livsynshumanisme 

 • Føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål

Kompetansemål: Geografi

Landskap og klima

 • Diskutere estetiske og økonomiske verdier i landskap

Demografi og utvikling 

 • Gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare mogelege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land

Kompetansemål: Samfunnsfag

Internasjonale forhold 

 • definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet

Kompetansemål: Politikk og menneskerettigheter

Menneskerettighetenes verdigrunnlag 

 • diskutere hva menneskerettigheter innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagslivet

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Clemens Saers (P.O.M.) og Mikkelai Downing (de øvrige) ved Persbråten vgs, uke 3, 2011.

 1. Om situasjonen på Vieques
  1. Gi en oppsummering av den situasjonen på Vieques som kunstverket refererer til.
  2. Har det vært noen endring der siden dette kunstverket ble laget?
 2. Sett deg inn i tilsvarende saksforhold knyttet til en annen situasjon med paralleller til miljøpåvirkning, forflytning av innbyggere, og statlig overtakelse av landområder.
  Tips til steder du kan se på er: Nevada-ørkenen, Sibir, Kola, Novaja Semlja, Okinawa, Murora-atollen, Troms og Finnmark, eller et annet sted du kommer på.

  1. Gi en oppsummering av situasjonen du har sett på.
  2. Hvilke paralleller finner du til situasjonen på Vieques?
 3. Se på en eller to saker hvor en urbefolkning har forsøkt å få sin sak opp i internasjonale fora og domstoler.
  1. Gi en oppsummering av situasjonen du har sett på.
  2. Hvor overkommelig har du inntrykk av at det er for en urbefolkning å få sin sak opp i internasjonale fora og domstoler?
   Hva baserer du ditt inntrykk på?
 4. Hva sier FNs menneskerettigheter om denne type sakskomplekser?
 5. Når regjeringer/militærkommandoer gjennomfører planer som går på tvers av lokalbefolkningers behov og krav,
  1. hvilke begrunnelser bruker de?
  2. hvordan forholder de seg til de tap som mennesker og natur lider i slike situasjoner?
 6. Tenk deg at du er med i regjeringen som styrer på Vieques.
  Kunne du forsvart de valgene som er gjort Vieques, på tvers av lokalbefolkningens ønsker?

  1. Hvis ja, hvordan ville du begrunne de valgene som regjeringen din har tatt?
  2. Hvis nei,
   – hvordan ville du offisielt begrunnet de valgene som regjeringen din har tatt?
   – hvor store / hvilke endringer måtte blitt gjennomført for at du kunne forsvart det?
 7. Diskuter i mindre grupper hvor grensen bør gå mellom hva som er privat for enkeltmennesker og hva som angår en gruppe mennesker.
 8. Les FNs menneskerettighetserklæring (lenke sist sjekket 19.5.2011)Prøv å finne eksempler der disse rettighetene blir truet eller krenket i ditt lokalmiljø.
  Gi en oppsummering av sakene du finner.

Til læreren

De fagspesifikke oppgavene går rett inn i problematikken som kunstverket refererer til.
Hvis du også vil jobbe litt mer generelt med kunstverket, så anbefales det å se på de generelle oppgavene til dette verket (lenke øverst til venstre på denne siden).

Oppgavene oppfordrer til at elevene setter seg inn i den aktuelle situasjonen på Vieques gjennom denne videoen, og intervju med kunstnerne.
Videre kan de ta for seg tilsvarende problematikk fra andre steder i verden skissert under. Listen kan forlenges etter behov.
Oppgave 7 og 8 er tilpasset faget P.O.M. Oppgave 8 baserer seg på kjennskap til menneskerettighetserklæringen.

Print ut denne siden