The Persistence of Memory (Naturfag, Fysikk 1 og 2)

Naturfag, Fysikk 1 og 2

Det er også utarbeidet oppgaver til Spansk I og II fra Persbråten vgs til dette kunstverket.

Kompetansemål: Naturfag

Forskerspiren 

 • forklare og vurdere hva som kan gjøres for å redusere måleusikkerhet og unngå mulige feilkilder i målinger og resultater

Kompetansemål: Fysikk 1

Den unge forskeren 

 • gjøre rede for og drøfte sentrale trekk ved vitenskapelig metode i fysikk
 • gi ekspempler på noen alternative forklaringsmodeller som ikke er forenlige med fysikkens forklaringer, og som heller ikke baserer seg på vitenskapelig metodikk

Kompetansemål: Fysikk 2

Moderne fysikk

 • gjøre rede for postulatene som er grunnlag for den spesielle relativitetsteorien, drøfte kvalitativt noen av konsekvensene av denne teorien for tid, og gi en kvalitativ beskrivelse av den generelle relativitetsteorien

Den unge forskeren 

 • drøfte hvordan ulike fysiske teorier kan eksistere ved siden av hverandre, til tross for at de kan være motstridende

Oppgaver

Oppgaver utarbeidet av Robin Kumar Sangar og Øyvind Guldahl ved Persbråten vgs, uke 39, 2010.

 1. Beskriv i detalj hva du ser på bildet.
 2. Hvilket sted er vi på i bildet?
 3. Hvilke assosiasjoner gir bildet deg?
 4. Dette verket har en spansk tittel (”Relojes blandos”) og en engelsk tittel (”The Persistence of Memory”).
  1. Hvordan vil du oversette disse to titlene til norsk?
  2. Hvilken sammenheng ser du mellom de to titlene?

Naturfag

I naturfag måler vi ofte tid for å beskrive ulike naturfenomen.
Til dette formålet benytter vi oss ofte av en klokke.

 1. Tenk deg at du er et sted hvor du ikke har tilgang til en klokke men er avhengig av å måle et tidsintervall for noe som varer i noen få minutter.
  1. Hvordan ville du gå frem for å klare det?
  2. Hvordan ville du redusert måleusikkerheten til et minimum?
  3. Er det mulig å redusere måleusikkerheten i en tidsmåling til null? Begrunn.

Fysikk

Det sies at da Albert Einstein var 16 år gammel drømte han at han red på en lysstråle, og ved siden av ham så han enda en lysstråle.
Inspirert av denne drømmen formulerte Einstein flere år senere den spesielle og den generelle relativitetsteorien.
Disse teoriene har snudd opp ned på vår forståelse av tid og rom og de er bekreftet i en rekke eksperimenter med stadig større nøyaktighet.

Vg2, Vg3:

 1. Er det å drømme eller la seg inspirere av kunst, som Dalís bilde, og deretter lage en fysikkteori på grunnlag av dette forenlig med den vitenskapelige metode? Begrunn.
 2. Hva tror du det er Dalí forsøker å formidle om begrepet tid?

Vg3:

Før Einstein formulerte sin relativitetsteori, benyttet man Galileo Galileis relativitetsprinsipp.
Teoriene er basert på relativitetsprinsipper med ulike gyldighetsområder.
På tross av at Einsteins teori er mer korrekt enn Galileis teori, så benyttes fremdeles sistnevnte for å løse oppgaver i dag.

 1. Hva er forskjellen på Galileis og Einsteins relativitetsprinsipper?
 2. Hvordan kan disse to teoriene eksistere side ved side, selv om vi vet at den ene er mer korrekt enn den andre?

Til læreren

Oppgavene egner seg som gruppearbeid, eller til diskusjon i mindre grupper eller i plenum.

Print ut denne siden