Tyske utvandrere på kirkegården

Oppgavene er utarbeidet av Henning Østberg ved Persbråten vgs, uke 2, 2009

Kompetansemål:

Tysk I

Språk, kultur og samfunn

  • gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur

Tysk II

Språk, kultur og samfunn

  • beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur, å gi uttrykk for opplevelser knyttet til disse

Historie Vg3

Historieforståelse og metoder

  • finne og vurdere historisk materiale som kulder og bruke det i historiske framstillinger

Norsk Vg3

Sammensatte tekster

  • sammenligne og vurdere tekster som overføres fra et medium til et annet

Til læreren:

Maleriet forteller en historie om fortid og fremtid, målet for elevene kan være å finne historien maleriet formidler.

Elevene bør ikke lese Nasjonalmuseets tekst på forhånd, men etter at oppgavene er løst, kan det være interessant å sammenligne elevenes svar med Nasjonalmuseets tekst.

Velg det språk som passer.


Oppgaver

Oppgave 1-5, diskuter muntlig
1. Was sehen Sie auf dem Bild?
Geben Sie eine kurze Beschreibung.
1. Hva ser du på bildet?
Gi en kort beskrivelse.
2. Wo befinden sich die Leute im Vordergrund? 2. Hvor befinner menneskene i forgrunnen seg?
3. Die vielen Leute im Hintergrund rechts,
was machen sie?
3. De mange menneskene i bakgrunnen til høyre,
hva gjør de?
4. Warum sieht das Ehepaar –
es ist wohl ein Ehepaar – so traurig aus?
4. Hvorfor ser ekteparet –
det er vel et ektepar – så triste ut?
5. Wer ist hier begraben, glaubst du?
An wessen Grab stehen sie?
5. Hvem er begravet her?
Ved hvem sin grav står de, tror du?
Oppgave 6-9, skriftlige oppgaver
6. Warum sind die Menschen auf einem Friedhof?
Das Bild erzählt eine Geschichte,
versuchen Sie diese Geschichte zu erzählen!
6. Hvorfor er menneskene på en kirkegård?
Bildet forteller en historie,
forsøk å fortelle denne historien!
7. Was denkt das kleine Mädchen? 7. Hva tenker den lille jenta på?
8. Was denkt der Junge,
der auf dem Steinwall sitzt?
8. Hva tenker gutten som sitter på steingjerdet, på?
9. Was wird jetzt in den nächsten
Stunden und Tagen passieren?
9. Hva kommer nå til å skje i de nærmeste
timene og dagene?
Oppgave 10, presenter i klassen
10. Der norwegische Maler Adolph
Tidemand (1814-1876) hat ein Gemälde
mit einem ähnlichen Motiv gemalt;
”Amerikafarere”. Finden Sie dieses
Bild und vergleichen Sie die beiden Gemälde.
10. Den norske maleren Adolph
Tidemand (1814-1876) har malt et
bilde med et lignende motiv; ”Amerikafarere”.
Finn et bilde av dette maleriet og
sammenlign de to maleriene.
Print ut denne siden