Utvikling

Norsk Vg2 & Vg3,  Sosiologi og sosialantropologi

Kompetansemål: Norsk Vg2

Sammensatte tekster 

 • vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier

Kompetansemål: Norsk Vg3

Språk og kultur 

 • drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstiden via realismen til i dag

Sammensatte tekster 

 • analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken

Kompetansemål: Sosiologi og sosialantropologi

Kulturforståelse 

 • Gjør rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som ”norsk kultur”.

Sosialisering 

 • Definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer.

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Martine Jensen og Halvard Haugtomt ved Persbråten vgs i uke 42, 2010

Generelle oppgaver

 1. Beskriv i detalj hva du ser i kunstverket.
 2. Hvilke assosiasjoner gir kunstverket deg?
 3. Hva slags type ”utvikling” er det Graff har tegnet?
 4. Hvilke assosiasjoner gir apehodet deg?
  Hvorfor tror du han har valgt å gi mannen et apehode?
 5. Liker du kunstverket? Begrunn ditt svar.

Norsk

 1. Tolk kunstverket i lys av realismens kriterier og modernismens kriterier.
  Diskuter om tegningen er realistisk eller modernistisk.
 2. Denne ukes kunstverk kan betegnes som satirisk.
  1. Hva er en satire?
  2. Hva er satirisk ved denne tegningen?
  3. Bruk Internett til å finne andre satiriske tegninger som tar for seg aktuelle spørsmål og bidrar i samfunnsdebatten.
 3.  I 2005 ble 12 satiriske tegninger av Muhammad trykt i Jyllandsposten i Danmark.
  Siden da har det vært en heftig debatt om ytringsfrihetens grenser.
  I en artikkel i Aftenposten 17.10.2010 skriver Thorbjørn Jagland, formann i Nobelpriskomiteen 2010:

”Ytringsfriheten er samfunnets og verdens renovasjonsselskap.”
Drøft denne påstanden.

Sosiologi og sosialantropologi

 1. Tegningen i Ukens kunstverk er hentet fra en bykultur.
  1. Lag en liste med karakteristiske trekk ved en bykultur.
  2. Sammenlign og diskuter din liste med detaljene i Finn Graffs tegning av en bykultur (kvinneben, biler som parrer seg, mennesket som dyr).
 2. Hvordan har bykulturen utviklet seg de siste 100 årene?
  Hvordan har bykulturen påvirket menneskene som bor i byen?
 3. Kan man si at bykulturen er global? Begrunn.
 4. Nasjonalmuseets tekst til Finn Graffs tegning står det (sitert fra en kommentar i Vårt land) om den første jappebølgen på 1980-tallet at vi fikk ”… helter som først og fremst representerte forretningssuksess, penger og makt.”
  1. Drøft om denne påstanden gjelder i 2010.
  2. Hvilke helter har ungdommen i dag?

Til læreren

Oppgavene kan jobbes med individuelt eller i par. Det vil trolig også være ønskelig med en plenumsgjennomgang, da oppgavene krever refleksjon.
De fagspesifikke oppgavene egner seg også til skriftlig arbeid.

Print ut denne siden